ANUNȚURI

Licitație publică privind darea în locațiune a activelor neutilizate (încăperi)

27 Mai 2024

Î.S. Firma Editorial-Poligrafică ”Tipografia Centrală” anunță pentru data de 20.06.2024, ora 13:00, pe adresa: str. Florilor, 1, mun. Chișinău, desfășurarea licitației publice „cu strigare” privind darea în locaţiune a activelor neutilizate (încăperi) cu suprafața totală de 451,62 (patru sute cincizeci și unu, 62) m. p. din str. Florilor, 1, mun. Chișinău. Perioada de dare în locaţiune – un an. Prețul inițial de expunere a bunului constituie 339302,77 lei/an (trei sute șaizeci și cinci mii patru sute trei lei, 00 bani), inclusiv TVA. Prețul nu include serviciile comunale care se achită separat în baza facturilor, conform consumului.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

 1. Să achite acontul în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare la licitație pentru persoanele juridice în sumă de 1 200 lei și pentru persoanele fizice în sumă de 600 lei, la următoarele rechizite bancare:
  • Î.S. F.E.P. ”Tipografia Centrală”
  • mun. Chişinău, str. Florilor, 1
  • IDNO: 1003600105901
  • TVA: 0600412
  • IBAN: MD08AG000000000225147235
  • BC „Moldova-Agroindbank” SA,
  • Codul băncii: AGRNMD2X
 2. Să prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Florilor, 1, următoarele documente:
  • cererea de participare la licitaţie (conform modelului stabilit);
  • documentul de plată care confirmă achitarea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;
  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi/sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
  • procura care confirmă împuternicirea reprezentantului (altul decât administratorul) de a participa la licitaţie din numele persoanei fizice/juridice, de a licita pentru bunul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractul de vînzare-cumpărare, actul de predare-primire.

Termenul – limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 18.06.2024, ora 17:00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 15 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc în incinta Î.S. F.E.P. ”Tipografia Centrală”, mun. Chişinău, str. Florilor, 1.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre familiarizarea potenţialilor locatari cu bunul ce este propus pentru locaţiune pot fi obţinute la tel.: 068915777 sau e-mail  tc.dolmamarin@gmail.com.

Concurs de selectare a ofertelor pentru audit.

15 mai 2024

Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală” anunță organizarea concursului pentru determinarea prestatorului serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023, informând despre concurs:

1. Denumirea autorității contractante: Î.S. FEP ”Tipografia Centrală”.

2. Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2068, mun. Chișinău, str. Florilor, 1, tel.: 0 22 492 014.

3. Obiectul achiziției: auditarea situațiilor financiare pentru anul 2023. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor (data/ora): la expirarea a 30 zile din data publicării, ora 17.00.

4. Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a societății de audit, în limba de stat, cu număr și dată de ieșire, în două exemplare (unul-pentru entitate, altul-pentru societatea de audit) și va conține următoarea informație:

 • denumirea și sediul societății de audit, telefoanele de contact, poșta electronica, datele bancare;

 • descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;

 • numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;

 • perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;

 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile de guvernanță și către conducere;

 • termenul de prezentare a raportului auditorului;

 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;

 • utilizarea, după caz, a activității expertului, ținând cont de domeniul de activitate al entității;

 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;

 • lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția Statului;

 • onorariul de audit;

 • semnătura conducătorului.

5. Termenul de efectuare a auditului: 01.07.2024 -20.07.2024;

6. Condiții speciale: verificarea Proiectului Bilanțului contabil pentru anul 2023 și a Declarației pe venit pentru 2023.

7. Preț plafon: 70000

 

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI Privind achiziționarea Dulapuri.

CERERE OFERTĂ ACHIZIȚIE HÂRTIE

18 septembrie 2023

Î.S. FEP ”Tipografia centrală” anunță desfășurarea concursului de selectare a ofertelor pentru achiziție hârtie.Concurs de selectare a ofertelor pentru audit.

26 mai 2022

Î.S. FEP ”Tipografia centrală” anunță desfășurarea concursului de selectare a ofertelor pentru auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale.

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2068, mun. Chișinău, str. Florilor, 1, tel.: 022492014.
Obiectul achiziției: auditarea situațiilor financiare pentru anul 2021. Termenul limită de depunere a ofertelor (data/ora): la expirarea a 30 zile din data publicării, ora 17.00.
Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a societății de audit în limba de stat, clar, cu număr și dată de ieșire, în două exemplare (unul-pentru entitate, altul-pentru societatea de audit) și conține următoarea informație:

 • Denumirea și sediul societății de audit, telefoanele de contact, poșta electronica, datele bancare;
 • Descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • Numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • Perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • Termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile de guvernanța și către conducere;
 • Termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
 • Utilizarea, după caz, a activității expertului, ținând cont de domeniul de activitate al entității;
 • Modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția statului;
 • Onorariul de audit;
 • Semnătura conducătorului.

Spații în locațiune

20 iunie 2021

Se dau în locațiune spații pentru producere.

Persoana responsabilă: Sorocovici Dinu
Tel.: +373 79 579 915

Oferte de preț – 2021

05 ianuarie 2021

Solicităm prezentarea ofertelor de preț pentru următoarele produse poligrafice (materie primă):

 • hârtie offset:

1. (84/55 – 84/120)
2. (70/60 – 70/70)

 • vopsea poligrafică;
 • plastine (matrițe):

1. 740/650
2. 820/1020
3. 790/1030

 • ață poligrafică;
 • clei poligrafic;
 • laminat poligrafic.

Persoana responsabilă: Sorocovici Dinu
Tel.: +373 79 579 915

Licitația spațiilor libere

02 ianuarie 2021

Agenților economici,
Vă invităm pe data de 09.02.2021, la ora 15.00 la licitația spațiilor libere.

Persoana responsabilă: Sorocovici Dinu
Tel.: +373 79 579 915